Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (1 J 2,5)

Watykańska instrukcja dla parafii

 

        20 lipca została wydana instrukcja o ambitnym tytule: „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie ewangelizacyjnej misji Kościoła”. Wynika ona z pilnej potrzeby odnowy misyjnej, duszpasterskiego nawrócenia parafii. 

Skorzystajmy więc z tej pomocy i włączmy się w pomoc kapłanom w jej realizacji.

O czym mówi instrukcja?

1. Dokument zwraca uwagę, że parafia jest „Domem wśród domów” i "Wspólnotą wspólnot" będąc stałym znakiem Zmartwychwstałego pośród Jego ludu, ma podstawowe znaczenie dla ewangelizacji.
2. Globalizacja i świat cyfrowy zmieniły szczególną więź parafii z obszarem, który jest dziś przestrzenią nie tyle geograficzną, ile raczej egzystencjalną.
3. Instrukcja podkreśla ważność misyjnej odnowy struktur parafialnych, które będą musiały skupiać się na dynamizmie duchowym i na nawróceniu duszpasterskim, opartym na głoszeniu Słowa Bożego, życiu sakramentalnym i świadectwie miłości.
4. Wspólnota parafialna stanowi także środowisko ludzkie, w którym odbywa się działalność ewangelizacyjna Kościoła, celebruje się sakramenty i świadczy dzieła miłosierdzia, w dynamice misyjnej, która – oprócz tego, że jest nieodłącznym elementem działalności duszpasterskiej – staje się kryterium weryfikacji jej autentyczności. We współczesnej dobie, czasami charakteryzującej się marginalizacją i samotnością, wspólnota parafialna jest powołana, aby być żywym znakiem bliskości Chrystusa poprzez sieć braterskich relacji, skierowanych na nowe formy ubóstwa.
5. W instrukcji są też wskazania dla prezbiterów, którzy tworząc żywą współnotę powinni promieniować na parafię przykładem i świadectwem.
5. Konieczne jest nawrócenie duszpasterskie, które winno objąć wszystkich ochrzczonych, bo każdy z nich winien brać udział w ewangelizacyjnej misji Kościoła. Instrukcja podkreśla rolę wszystkich wiernych świeckich w parafii, którzy realizują się poprzez wielkoduszne zaangażowanie w służbie misji ewangelizacyjnej, oraz poprzez świadectwo codziennego życia zgodnego z Ewangelią w swoich naturalnych środowiskach i podejmowaniu zobowiązań w służbie wspólnoty parafialnej

Patrząc na ten skrót treści, widzimy, że nie są to nowości w naszej parafii, ale teraz widzimy, że idziemy w dobrym kierunku i należy te działania pogłębić.
_______________________________________
Pełną treść instrukcji znajdziesz tu:   

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. 

Gościmy

Odwiedza nas:

5
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl