Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja
naszego powołania.                   (Ef 1, 17-18)

Prace konserwatorsko–restauratorskie wieży: szczegółowe sprawozdanie

 

W 2016 r. dzięki dotacji celowej:

  • Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Samorządu Województwa Pomorskiego

oraz ofiarności parafian, przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorsko – restauratorskie wieży wraz z wymianą pokrycia dachowego wieży kościoła.

Prace trwały od 23 maja do 28 października br.
W ramach podjętych działań wykonano:
   • dezynfekcję murów oraz usunięto glony i porosty występujące na powierzchni struktury ceglanej wieży,
   • wykonano odkrywki stratygraficzne i badania warstw malarskich i tynków w obrębie wnęk, glifów okiennych, fryzów i profilowanych uskoków portalu – wyniki badań posłużyły do opracowania koncepcji aranżacji plastycznej elewacji wieży (szczegóły w dalszej części),
   • usunięto wtórne powłoki malarskie, wtórne fragmenty tynków, licznych łat cementowych oraz wtórne, niewłaściwe przemurowania,
   • dokonano wzmocnienia strukturalnego osłabionych, zdezintegrowanych partii muru,
   • uzupełniono ubytki muru ceglanego poprzez dokonanie właściwych, zgodnych z historycznym wątkiem przemurowań (z zastosowaniem cegły w rozmiarze i barwie jak historyczne), mniejsze ubytki uzupełniono kitami mineralnymi barwionymi w masie,
   • uzupełniono ubytki w spoinach, a w miejscach nowych przemurowań wykonano spoinowanie z
materiału nawiązującego barwą i strukturą do oryginału,
   • wykonano scalenie kolorystyczne elewacji,
   • przeprowadzono odsolenie, a także konserwację zabytkowych tynków i warstw pobiał,
   • wykonano czyszczenie powierzchniowe elewacji wieży metodą strumieniowo-ścierną, usunięto zanieczyszczenia powierzchniowe niezwiązane strukturalnie z podłożem,
   • odtworzono historyczne zwieńczenie wieży z 1831 r. – na podstawie inwentaryzacji
zamieszczonej w publikacji Viktora Zirkwitza Das Dorf um Danzig z 1938 r. zrekonstruowano
miedzianą chorągiewkę wiatrowskazu z herbem Gdańska i ważnymi datami z historii kościoła:
        - 1578 - odrestaurowanie świątyni po spustoszeniu prze wojska króla polskiego Stefana Batorego w 1577 r., umieszczenie we wnętrzu ołtarza antwerpskiego z pocz. XVI w. oraz renesansowej ambony),
        - 1742 - przeprowadzenie gruntownych prac remontowych,
        - 1831 - remont świątyni – m.in. osadzenie zegara o średnicy 2,77 m na wieży na wysokości 21,66 m, remont prospektu organowego, umieszczenie wiatrowskazu,
        - dodano rok 2016 – datę przeprowadzenia prac konserwatorskich wieży,
ponadto do zrekonstruowanej miedzianej kuli włożono kapsułę czasu z odezwą do przyszłych pokoleń z informacjami o zakresie przeprowadzonych prac oraz z podpisami parafian uczestniczących w niedzielnych mszach poprzedzających dzień montażu tego elementu, całość wieńczy pozłacany krzyż,
   • na podstawie wyników badań konserwatorskich, w wyniku których w obrębie wnęk najwyższych kondygnacji wieży oraz fryzu podokapowego odnaleziono średniowieczną rytą dekorację maswerkową w miejscach tych, na nowych tynkach wapiennych kładzionych na warstwie buforowej oddzielającej oryginał od warstwy współczesnej, wykonano w technice krzemianowej rekonstrukcję dekoracji malarskiej; we wnękach drugiej kondygnacji nie znaleziono historycznych wpraw tynkarskich, a jedynie warstwy cienkiego pobiału, stąd wnęki te opracowano w tej technice; podobnie w portalu - po odczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków dekoracyjne profile uskokowe pokryto warstwą pobiału.
         W wyniku przeprowadzonych prac restauratorskich przybliżono wygląd wieży z okresu średniowiecza (przed podniesieniem dachu nad nawą główną do obecnej wysokości). Zrealizowane prace konserwatorskie osiągnęły cel określony w programie prac konserwatorskich-zabezpieczyły przed zniszczeniem, utrwaliły historyczną substancję oraz wyeksponowały wartości zabytkowe wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim.
         Wykonawcą prac była doświadczona firma remontowo-konserwatorska BUDKON Rafał Socha z Warzenka,a inspektorem nadzoru inwestorskiego Ryszard Kowalski.
Całość prac została odebrana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 28.10.2016 r.
_____________________________________________________________

Poniżej zamieszczamy dokumentację zdjęciową zakresu wykonanych prac z porównaniem stanu
dawnego z 2015 r. ze stanem obecnym po renowacji.

Gościmy

Odwiedza nas:

2
gości

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim 

83-000 Pruszcz Gdañski, woj. pomorskie, Tel.: 58 682-22-58


Produkcja: 2013 - MembinaDesign.pl